O Evangelho de Marcos – Capítulo 1

O Evangelho de Marcos em aramaico, na versão Peshitta, traduzido para o português.

Palavras entre colchetes [ ] não ocorrem no texto aramaico, sendo acrescentadas na tradução para facilitar a leitura.

Nomes de pessoas que ocorrem apenas no Novo Testamento foram escritos como se pronunciam de acordo com o texto aramaico utilizado

A palavra MRYA ( ܡܪܝܐ – Maryá), é um título especial utilizado no lugar do tetragrama YHWH,  e foi traduzido como SENHOR (em maiúsculas).

Para mais detalhes e os demais capítulos desta tradução, clique aqui.

Capítulo 1

ܪܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܀ 2 ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܟ ܕܢܬܩܢ ܐܘܪܚܟ ܀ 3 ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܛܝܒܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܫܘܘ ܫܒܝܠܘܗܝ ܀ 4 ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܒܡܕܒܪܐ ܡܥܡܕ ܘܡܟܪܙ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ ܀ 5 ܘܢܦܩܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗ ܟܠܗ ܟܘܪ ܕܝܗܘܕ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܚܛܗܝܗܘܢ ܀

1 O início do Evangelho de Yeshua o Messias, o filho de Deus. 2 Como está escrito em Isaías o profeta: Eis que estou enviando o meu mensageiro ante a tua face, o qual irá preparar o teu caminho. 3 A voz que clama no deserto: Preparem o caminho do SENHOR, e endireitem suas estradas. 4 Yokhanan estava no deserto, batizando e pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. 5 E saía até ele toda a região da Judéia e todos os filhos de Jerusalém, e ele batizava-os no Jordão o rio, enquanto confessavam os seus pecados.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܠܒܘܫܐ ܕܤܥܪܐ ܕܓܡܠܐ ܘܐܤܝܪ ܗܘܐ ܥܪܩܬܐ ܕܡܫܟܐ ܒܚܨܘܗܝ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܩܡܨܐ ܘܕܒܫܐ ܕܒܪܐ ܀ 7 ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܬܐ ܒܬܪܝ ܕܚܝܠܬܢ ܡܢܝ ܗܘ ܕܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܬܓܗܢ ܐܫܪܐ ܥܪܩܐ ܕܡܤܢܘܗܝ ܀ 8 ܐܢܐ ܐܥܡܕܬܟܘܢ ܒܡܝܐ ܗܘ ܕܝܢ ܢܥܡܕܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀

6 Mas ele, Yokhanan, estava vestido [com] uma roupa de pêlo de camelos e cingido [com] um cinto de couro em sua cintura, e sua comida era ‘qamtsa* e mel do campo. 7 E ele estava pregando, e disse: Eis que vem após mim alguém mais poderoso do que eu; ele, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as tiras de suas sandálias. 8 Eu os batizei em águas**; ele, mas, irá batizá-los no Espírito da Santidade.

* ‘qamtsa‘ pode ser tanto gafanhoto como pastinaca (cheruvia), que é um tipo de raíz (ver dicionário Payne Smith e Bar Bahlul). Não está claro a qual o texto se refere.
** Em aramaico, a palavra água (maia) é sempre plural.

ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܢܨܪܬ ܕܓܠܝܠܐ ܘܐܬܥܡܕ ܒܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܀ 10 ܘܡܚܕܐ ܕܤܠܩ ܡܢ ܡܝܐ ܚܙܐ ܕܐܤܬܕܩܘ ܫܡܝܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܕܢܚܬܬ ܥܠܘܗܝ ܀ 11 ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܒܟ ܐܨܛܒܝܬ ܀ 12 ܘܡܚܕܐ ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ ܀ 13 ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܒܡܕܒܪܐ ܝܘܡܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܟܕ ܡܬܢܤܐ ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘܬܐ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܀

9 E foi nos dias aqueles: veio Yeshua de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado no Jordão por Yokhanan. 10 E logo que levantou das águas, viu que os céus* foram abertos, e o espírito, como uma pomba, que desceu sobre ele. 11 E uma voz era dos céus: tu és meu filho amado, contigo estou satisfeito. 12 E imediatamente, o espírito levou-o para o deserto. 13 E esteve lá, no deserto, quarenta dias, enquanto era tentado por Satanás. E  estava com as bestas, e os anjos serviam-no.

* Em aramaico, a palavra céu (shmaia) é sempre plural.

ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܬܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܤܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ 15 ܘܐܡܪ ܫܠܡ ܠܗ ܙܒܢܐ ܘܡܛܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܤܒܪܬܐ ܀ 16 ܘܟܕ ܡܗܠܟ ܚܕܪܝ ܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܢܕܪܐܘܤ ܐܚܘܗܝ ܕܪܡܝܢ ܡܨܝܕܬܐ ܒܝܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܨܝܕܐ ܀ 17 ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܬܘ ܒܬܪܝ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܨܝܕܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܀ 18 ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܘ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀ 19 ܘܟܕ ܥܒܪ ܩܠܝܠ ܚܙܐ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܒܤܦܝܢܬܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܀ 20 ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܘ ܠܙܒܕܝ ܐܒܘܗܘܢ ܥܡ ܐܓܝܪܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀ 21 ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܡܚܕܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܒܫܒܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܀ 22 ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܗ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܤܦܪܝܗܘܢ ܀

14 Então, após Yokhanan ter sido preso, veio Yeshua para a Galiléia. E estava pregando a Mensagem do Reino de Deus 15 e disse: terminou o tempo, e chegou o Reino de Deus. Arrependam[-se], e acreditem na Mensagem. 16 E enquanto percorria os entornos do mar da Galiléia, viu Shimon e Andraos, seu irmão, que colocavam redes no mar: eles eram, pois, pescadores. 17 E disse para eles Yeshua: venham após mim, e eu os farei pescadores dos filhos dos homens. 18 E imediatamente eles largaram as suas redes e foram após ele. 19 E quando ele avançou um pouco, viu Yaqov, filho de Zavdai, e Yokhanan seu irmão; e também eles [estavam] em um barco, no qual consertavam as suas redes. 20 E chamou-os, e imediatamente eles deixaram Zavdai seu pai com os contratados* e foram após ele. 21 E quando entraram em Cafarnaum, ele logo ensinou em suas assembléias nos Sabbaths. 22 E ficaram maravilhados com o seu ensinamento: ele os ensinava, pois, como uma autoridade, e não como seus escribas.

* ou seja: empregados.

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ ܘܩܥܐ ܀ 24 ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܀ 25 ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܤܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܦܘܩ ܡܢܗ ܀ 26 ܘܫܕܬܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܢܦܩܬ ܡܢܗ ܀ 27 ܘܐܬܕܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܘܡܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܘܐܦ ܠܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܦܩܕ ܘܡܫܬܡܥܢ ܠܗ ܀

23 E havia na assembléia deles um homem no qual havia um espírito impuro, e ele chamou 24 e disse: O que é para nós e para ti1, Yeshua Natsraya*? Vieste para nos destruir? Eu conheço você, quem tu és: o Santo de Deus. 25 E repreendeu-o Yeshua, e disse: cala a tua boca, e sai dele. 26 E derrubou-o o espírito impuro e clamou em voz alta, e saiu dele. 27 E todos eles ficaram maravilhados, e perguntaram um com o outro e disseram: O que é isto? E o que é este novo ensinamento, que com autoridade até mesmo os espíritos impuros ele comanda, e eles obedecem-no?

* Nazareno, de Nazaré.

ܘܡܚܕܐ ܢܦܩ ܛܒܗ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܓܠܝܠܐ ܀ 29 ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܐܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܕܐܢܕܪܐܘܤ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܀ 30 ܘܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܪܡܝܐ ܗܘܬ ܒܐܫܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܠܝܗ ܀ 31 ܘܩܪܒ ܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܩܝܡܗ ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܀ 32 ܒܪܡܫܐ ܕܝܢ ܒܡܥܪܒܝ ܫܡܫܐ ܐܝܬܝܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܝܕܝܢ ܘܕܝܘܢܐ ܀ 33 ܘܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܀ 34 ܘܐܤܝ ܠܤܓܝܐܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܘܕܝܘܐ ܤܓܝܐܐ ܐܦܩ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܝܘܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܀ 35 ܘܒܨܦܪܐ ܩܕܡ ܩܡ ܛܒ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܬܡܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܀ 36 ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܘܕܥܡܗ ܀ 37 ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܒܥܝܢ ܠܟ ܀ 38 ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܪܝܒܢ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܟܪܙ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ ܀ 39 ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܗܘܢ ܒܟܠܗ ܓܠܝܠܐ ܘܡܦܩ ܫܐܕܐ ܀ 40 ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܓܪܒܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܝ ܀ 41 ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܩܪܒ ܠܗ ܘܐܡܪ ܨܒܐ ܐܢܐ ܐܬܕܟܐ ܀ 42 ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܙܠ ܡܢܗ ܓܪܒܗ ܘܐܬܕܟܝ ܀ 43 ܘܟܐܐ ܒܗ ܘܐܦܩܗ ܀ 44 ܘܐܡܪ ܠܗ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܬܕܟܝܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܠܤܗܕܘܬܗܘܢ ܀ 45 ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܟܪܙ ܤܓܝ ܘܐܛܒܗ ܠܡܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܀

28 E logo correu sua fama em toda a região da Galiléia. 29 E saíram da assembléia e vieram para a casa de Shimon e Andraos, com Yaqov e Yokhanan. 30 E a sogra de Shimon estava prostrada, com uma febre, e eles falaram-lhe sobre ela. 31 E ele chegou próximo, pegou-a pela sua mão, e levantou-a. E imediatamente a febre deixou-a, e ela servia-os. 32 De tarde, então, no pôr-do-sol, trouxeram até ele todos aqueles que [estavam] gravemente afligidos, e os possessos. 33 E a cidade toda estava reunida à porta. 34 E ele curou muitos que estavam gravemente afligidos por males diversos, e muitos demônios ele expulsou. E não permitia aos demônios que falassem, pois eles o conheciam. 35 E de manhã, ele levantou muito antes* e foi para uma região deserta, e lá ele ficou orando. 36 E procuraram-no Shimon e os que estavam com ele. 37 E quando encontraram-no, disseram para ele: todas as pessoas procuram por ti. 38 Ele disse para eles: Vão para as vilas e cidades que estão próximas, pois também lá eu pregarei. Para isto, pois, eu vim. 39 E pregava em todas as suas assembléias por toda Galiléia, e expulsava demônios. 40 E veio até ele um leproso, e caiu sobre os pés dele e suplicou por ele e disse-lhe: se tu queres, tu podes limpar-me. 41 Então ele, Yeshua, teve piedade por ele, e esticou sua mão, tocou-o e disse: Eu quero, sê limpo. 42 E naquela hora, sua lepra saiu dele, e ele foi limpo. 43 E ele advertiu-o e despachou-o 44 e disse: Veja, para nenhuma pessoa diga, mas vá, mostre-se aos sacerdotes e oferece uma oferenda pela tua purificação** como comandou Moisés, para testemunho deles. 45 Ele, mas, quando partiu, começou a proclamar muito, e espalhou a palavra, de forma que não possibilitou Yeshua de entrar abertamente na cidade, mas ficou fora, em local deserto, e vinham até ele de toda parte.

* Ou seja: muito cedo.
** literalmente: limpeza.

Anúncios