O Evangelho de Marcos – Capítulo 1

O Evangelho de Marcos em aramaico, na versão Peshitta, traduzido para o português.

Palavras entre colchetes [ ] não ocorrem no texto aramaico, sendo acrescentadas na tradução para facilitar a leitura.

Nomes de pessoas que ocorrem apenas no Novo Testamento foram escritos como se pronunciam de acordo com o texto aramaico utilizado

A palavra MRYA ( ܡܪܝܐ – Maryá), é um título especial utilizado no lugar do tetragrama YHWH,  e foi traduzido como SENHOR (em maiúsculas).

Para mais detalhes e os demais capítulos desta tradução, clique aqui.

Capítulo 1

ܪܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܀ 2 ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܟ ܕܢܬܩܢ ܐܘܪܚܟ ܀ 3 ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܛܝܒܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܫܘܘ ܫܒܝܠܘܗܝ ܀ 4 ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܒܡܕܒܪܐ ܡܥܡܕ ܘܡܟܪܙ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ ܀ 5 ܘܢܦܩܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗ ܟܠܗ ܟܘܪ ܕܝܗܘܕ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܚܛܗܝܗܘܢ ܀

1 O início do Evangelho de Yeshua o Messias, o filho de Deus. 2 Como está escrito em Isaías o profeta: Eis que estou enviando o meu mensageiro ante a tua face, o qual irá preparar o teu caminho. 3 A voz que clama no deserto: Preparem o caminho do SENHOR, e endireitem suas estradas. 4 Yokhanan estava no deserto, batizando e pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. 5 E saía até ele toda a região da Judéia e todos os filhos de Jerusalém, e ele batizava-os no Jordão o rio, enquanto confessavam os seus pecados.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܠܒܘܫܐ ܕܤܥܪܐ ܕܓܡܠܐ ܘܐܤܝܪ ܗܘܐ ܥܪܩܬܐ ܕܡܫܟܐ ܒܚܨܘܗܝ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܩܡܨܐ ܘܕܒܫܐ ܕܒܪܐ ܀ 7 ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܬܐ ܒܬܪܝ ܕܚܝܠܬܢ ܡܢܝ ܗܘ ܕܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܬܓܗܢ ܐܫܪܐ ܥܪܩܐ ܕܡܤܢܘܗܝ ܀ 8 ܐܢܐ ܐܥܡܕܬܟܘܢ ܒܡܝܐ ܗܘ ܕܝܢ ܢܥܡܕܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀

6 Mas ele, Yokhanan, estava vestido [com] uma roupa de pêlo de camelos e cingido [com] um cinto de couro em sua cintura, e sua comida era ‘qamtsa* e mel do campo. 7 E ele estava pregando, e disse: Eis que vem após mim alguém mais poderoso do que eu; ele, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as tiras de suas sandálias. 8 Eu os batizei em águas**; ele, mas, irá batizá-los no Espírito da Santidade.

* ‘qamtsa‘ pode ser tanto gafanhoto como pastinaca (cheruvia), que é um tipo de raíz (ver dicionário Payne Smith e Bar Bahlul). Não está claro a qual o texto se refere.
** Em aramaico, a palavra água (maia) é sempre plural.

ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܢܨܪܬ ܕܓܠܝܠܐ ܘܐܬܥܡܕ ܒܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܀ 10 ܘܡܚܕܐ ܕܤܠܩ ܡܢ ܡܝܐ ܚܙܐ ܕܐܤܬܕܩܘ ܫܡܝܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܕܢܚܬܬ ܥܠܘܗܝ ܀ 11 ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܒܟ ܐܨܛܒܝܬ ܀ 12 ܘܡܚܕܐ ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ ܀ 13 ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܒܡܕܒܪܐ ܝܘܡܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܟܕ ܡܬܢܤܐ ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘܬܐ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܀

9 E foi nos dias aqueles: veio Yeshua de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado no Jordão por Yokhanan. 10 E logo que levantou das águas, viu que os céus* foram abertos, e o espírito, como uma pomba, que desceu sobre ele. 11 E uma voz era dos céus: tu és meu filho amado, contigo estou satisfeito. 12 E imediatamente, o espírito levou-o para o deserto. 13 E esteve lá, no deserto, quarenta dias, enquanto era tentado por Satanás. E  estava com as bestas, e os anjos serviam-no.

* Em aramaico, a palavra céu (shmaia) é sempre plural.

ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܬܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܤܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ 15 ܘܐܡܪ ܫܠܡ ܠܗ ܙܒܢܐ ܘܡܛܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܤܒܪܬܐ ܀ 16 ܘܟܕ ܡܗܠܟ ܚܕܪܝ ܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܢܕܪܐܘܤ ܐܚܘܗܝ ܕܪܡܝܢ ܡܨܝܕܬܐ ܒܝܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܨܝܕܐ ܀ 17 ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܬܘ ܒܬܪܝ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܨܝܕܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܀ 18 ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܘ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀ 19 ܘܟܕ ܥܒܪ ܩܠܝܠ ܚܙܐ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܒܤܦܝܢܬܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܀ 20 ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܘ ܠܙܒܕܝ ܐܒܘܗܘܢ ܥܡ ܐܓܝܪܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀ 21 ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܡܚܕܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܒܫܒܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܀ 22 ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܗ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܤܦܪܝܗܘܢ ܀

14 Então, após Yokhanan ter sido preso, veio Yeshua para a Galiléia. E estava pregando a Mensagem do Reino de Deus 15 e disse: terminou o tempo, e chegou o Reino de Deus. Arrependam[-se], e acreditem na Mensagem. 16 E enquanto percorria os entornos do mar da Galiléia, viu Shimon e Andraos, seu irmão, que colocavam redes no mar: eles eram, pois, pescadores. 17 E disse para eles Yeshua: venham após mim, e eu os farei pescadores dos filhos dos homens. 18 E imediatamente eles largaram as suas redes e foram após ele. 19 E quando ele avançou um pouco, viu Yaqov, filho de Zavdai, e Yokhanan seu irmão; e também eles [estavam] em um barco, no qual consertavam as suas redes. 20 E chamou-os, e imediatamente eles deixaram Zavdai seu pai com os contratados* e foram após ele. 21 E quando entraram em Cafarnaum, ele logo ensinou em suas assembléias nos Sabbaths. 22 E ficaram maravilhados com o seu ensinamento: ele os ensinava, pois, como uma autoridade, e não como seus escribas.

* ou seja: empregados.

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ ܘܩܥܐ ܀ 24 ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܀ 25 ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܤܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܦܘܩ ܡܢܗ ܀ 26 ܘܫܕܬܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܢܦܩܬ ܡܢܗ ܀ 27 ܘܐܬܕܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܘܡܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܘܐܦ ܠܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܦܩܕ ܘܡܫܬܡܥܢ ܠܗ ܀

23 E havia na assembléia deles um homem no qual havia um espírito impuro, e ele chamou 24 e disse: O que é para nós e para ti1, Yeshua Natsraya*? Vieste para nos destruir? Eu conheço você, quem tu és: o Santo de Deus. 25 E repreendeu-o Yeshua, e disse: cala a tua boca, e sai dele. 26 E derrubou-o o espírito impuro e clamou em voz alta, e saiu dele. 27 E todos eles ficaram maravilhados, e perguntaram um com o outro e disseram: O que é isto? E o que é este novo ensinamento, que com autoridade até mesmo os espíritos impuros ele comanda, e eles obedecem-no?

* Nazareno, de Nazaré.

ܘܡܚܕܐ ܢܦܩ ܛܒܗ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܓܠܝܠܐ ܀ 29 ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܐܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܕܐܢܕܪܐܘܤ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܀ 30 ܘܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܪܡܝܐ ܗܘܬ ܒܐܫܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܠܝܗ ܀ 31 ܘܩܪܒ ܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܩܝܡܗ ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܀ 32 ܒܪܡܫܐ ܕܝܢ ܒܡܥܪܒܝ ܫܡܫܐ ܐܝܬܝܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܝܕܝܢ ܘܕܝܘܢܐ ܀ 33 ܘܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܀ 34 ܘܐܤܝ ܠܤܓܝܐܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܘܕܝܘܐ ܤܓܝܐܐ ܐܦܩ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܝܘܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܀ 35 ܘܒܨܦܪܐ ܩܕܡ ܩܡ ܛܒ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܬܡܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܀ 36 ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܘܕܥܡܗ ܀ 37 ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܒܥܝܢ ܠܟ ܀ 38 ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܪܝܒܢ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܟܪܙ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ ܀ 39 ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܗܘܢ ܒܟܠܗ ܓܠܝܠܐ ܘܡܦܩ ܫܐܕܐ ܀ 40 ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܓܪܒܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܝ ܀ 41 ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܩܪܒ ܠܗ ܘܐܡܪ ܨܒܐ ܐܢܐ ܐܬܕܟܐ ܀ 42 ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܙܠ ܡܢܗ ܓܪܒܗ ܘܐܬܕܟܝ ܀ 43 ܘܟܐܐ ܒܗ ܘܐܦܩܗ ܀ 44 ܘܐܡܪ ܠܗ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܬܕܟܝܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܠܤܗܕܘܬܗܘܢ ܀ 45 ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܟܪܙ ܤܓܝ ܘܐܛܒܗ ܠܡܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܀

28 E logo correu sua fama em toda a região da Galiléia. 29 E saíram da assembléia e vieram para a casa de Shimon e Andraos, com Yaqov e Yokhanan. 30 E a sogra de Shimon estava prostrada, com uma febre, e eles falaram-lhe sobre ela. 31 E ele chegou próximo, pegou-a pela sua mão, e levantou-a. E imediatamente a febre deixou-a, e ela servia-os. 32 De tarde, então, no pôr-do-sol, trouxeram até ele todos aqueles que [estavam] gravemente afligidos, e os possessos. 33 E a cidade toda estava reunida à porta. 34 E ele curou muitos que estavam gravemente afligidos por males diversos, e muitos demônios ele expulsou. E não permitia aos demônios que falassem, pois eles o conheciam. 35 E de manhã, ele levantou muito antes* e foi para uma região deserta, e lá ele ficou orando. 36 E procuraram-no Shimon e os que estavam com ele. 37 E quando encontraram-no, disseram para ele: todas as pessoas procuram por ti. 38 Ele disse para eles: Vão para as vilas e cidades que estão próximas, pois também lá eu pregarei. Para isto, pois, eu vim. 39 E pregava em todas as suas assembléias por toda Galiléia, e expulsava demônios. 40 E veio até ele um leproso, e caiu sobre os pés dele e suplicou por ele e disse-lhe: se tu queres, tu podes limpar-me. 41 Então ele, Yeshua, teve piedade por ele, e esticou sua mão, tocou-o e disse: Eu quero, sê limpo. 42 E naquela hora, sua lepra saiu dele, e ele foi limpo. 43 E ele advertiu-o e despachou-o 44 e disse: Veja, para nenhuma pessoa diga, mas vá, mostre-se aos sacerdotes e oferece uma oferenda pela tua purificação** como comandou Moisés, para testemunho deles. 45 Ele, mas, quando partiu, começou a proclamar muito, e espalhou a palavra, de forma que não possibilitou Yeshua de entrar abertamente na cidade, mas ficou fora, em local deserto, e vinham até ele de toda parte.

* Ou seja: muito cedo.
** literalmente: limpeza.

Anúncios

11 Comentários

 1. carlos escobar said,

  5 05UTC setembro 05UTC 2011 às 15:14

  parabens, muito bom mesmo, posso te pedir um versiculo para tirar minhas duvidas (Mateus 28:19), fike na Paz de Deus.

 2. Philipos said,

  5 05UTC setembro 05UTC 2011 às 21:23

  Carlos,

  Obrigado pela visita e pelo comentário!

  De acordo com a peshitta, Mateus 28:19 seria mais ou menos assim:
  “Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações e batizem-nos em nome do pai e [do] filho e [do] espírito santo”.

  • bruno said,

   31 31UTC dezembro 31UTC 2012 às 17:30

   creio que esse versiculo que temos em nossas biblias de Mateus 28:19 é um acrescimo, pois a uma versão mais justa que é: Portanto ide, fazei discipulos de todas as Nações em meu Nome; creio que esta seja a versão correta de Mateus 28:19

 3. Silvio said,

  5 05UTC setembro 05UTC 2011 às 22:24

  Philipos
  Gostei muito e parabéns pela iniciativa e por procurar ser fiel ao texto e não colondo sua própria interpretação.

 4. 25 25UTC outubro 25UTC 2011 às 8:34

  Philipos:
  Sou padre síro-ortodoxo (Igreja Sírian Ortodoxa de Antioquia: SS. Moran Mar Ignátius Zakka 1 Iwas, 122 Patriarca na Sucessão Petrina de Antioquia). Estou estudando filosofia-teologia e as línguas: siríaca (aramaica), árabe e inglês em Ma’arrat Seydnaya (Damascus, Syria): St. Aphrem’s Theological Seminary (Syrian Orthodox Patriarchate). No Brasil somente as nossas igrejas de colonias (SP – MG – MS) falam em siríaco, mais a missão reconhecida pela Bula Patriarcal N. 300/2009 legitima nossa caminhada como autênticos agregados (antiga nomeclatura: Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil – ICOSB) a Igreja Patriarcal de Antioquia, através de Dom Leolino Gomes Neto (DF) e Dom José Faustino Filho (GO) e estamos localizados em todos os Estados do Brasil. Estamos em quatro estudantes aqui na Syria: dois padres e dois diáconos. É complexo o estudo pois é no idioma do país. As referências bibliográficas e as suas traduções livres são de valor impar, pois nos ajudar na compriensão dos estudos acadêmicos. Obrigado pelo seu esforço e estou orando pelas suas intensões particulares.

 5. Philipos said,

  26 26UTC outubro 26UTC 2011 às 11:41

  Estimado Pe. Roberto,

  Agradeço a visita a este blog e também por suas gentis palavras.

  Fico muito feliz em saber que o material aqui apresentado esteja sendo de algum auxílio aos seus estudos e dos seus colegas. Sugiro que também visite meu outro blog http://aramaico.wordpress.com , ali encontrará muitos recursos sobre a língua aramaica, incluindo gramáticas e dicionários.

  Deve ser realmente um desafio muito grande estar no Oriente Médio, estudando línguas antigas no local onde elas surgiram e são faladas ainda hoje! Fascinante! Vocês devem ter acesso a materiais muito interessantes!

  Também fico satisfeito em saber que aqui no Brasil existem lugares em que o siríaco (aramaico) é estudado e cultivado.

  Desejo a você e seus colegas que tenham muito sucesso na Síria, e que seus estudos progridam de maneira plena.

  Mais uma vez, obrigado pela visita.

  Um forte abraço e felicidades!

 6. cassio said,

  26 26UTC outubro 26UTC 2011 às 20:53

  oi philipos parabens pela iniciativa,se possivel fosse eu queria muito que vc decifrasse do aramaico ao portugues evangelho de mateus 19 verso 9.aguardo ancioso.abraço shalom.

 7. 13 13UTC dezembro 13UTC 2011 às 15:59

  Bom dia! Philipos, gosto muito de suas traduções e pela demonstração de fidelidade aos originais.Tanto que algumas das suas frazes me fizeram comprender melhor o ensino cristão. Sujiro que todos os nomes das pessoas, cidades, lugares apareçam como estão no original. Use algum recurso técnico de tradução para identificá-los. Eu adoraria conhecê-los no original.Muito Obrigado, Silvio

 8. Rogério said,

  17 17UTC agosto 17UTC 2012 às 14:19

  Por favor, estou procurando a palavra e o significado original da palavra, que hoje traduzimos por ‘igreja’.

  Pode me ajudar?
  Obrigado.

 9. José Carlos Rodrigues de Mendonça said,

  12 12UTC fevereiro 12UTC 2014 às 5:30

  Maravilhoso conhecer a linguagem original da Bíblia Sagrada!

 10. FABIO LUIZ RIBEIRO said,

  19 19UTC novembro 19UTC 2016 às 22:00

  muito obrigado pelos esclarecimentos dos quatros capitulos do evangelho de marcos.gostaria de receber atualizaçoes do original da biblia sagrada,vendo que muita coisa foi alterada pelo homem a cada versao que eles criam,infelismente.desde ja obrigado.

  FÁBIO RIBEIRO.


Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

w

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: